هیدروسل

هیدروسل و یا آب آوردن بیضه نوعی از التهاب در کیسه بیضه می‌باشد.

هموفیلی A

هموفیلی A یک اختلال وراثتی وابسته به X مغلوب است که در اثر نقص در…

هانتینگتون

بیماری هانتینگتون یک اختلال اتوزوم غالب ارثی است که غیر قابل درمان بوده و در…

بیماری هیرشپرونگ

مشخصه بیماری هیرشپرونگ عدم وجود گانگلیون‌های عصبی در قسمت انتهایی کولون بوده که سبب انسداد…

هموفیلی B

هموفیلی B یک بیماری مادرزادی وابسته به کروموزوم X مغلوب می‌باشد

هایپوسپادیاس

هایپواسپادیاس ناهنجاری موجود در قسمت قدامی مجرای ادراری و آلت تناسلی است.

هپاتیت ب

هپاتیت B توسط ویروس هپاتیت ب ایجاد می شود. این عفونت به صورت حاد یا…