سندرم نوار آمنیونی

سندرم نوار آمنیونی مجموعه‌ای از ناهنجاری هاست که به دنبال پارگی زودرس کیسه آمنیون رخ…

نوروفیبروماتوز (NF1 و NF2)

نوروفیبروماتوز نوع یک و دو، اختلالات پوستی-عصبی هستند که به شکل سندرم‌های ژنتیکی اتوزوم غالب…

نقص دیواره بطنی (VSD)

نقص دیواره بطنی، به سوراخی در قلب اطلاق می‌شود که از زمان تولد وجود دارد.

بیماری مزمن کلیه

بیماری مزمن کلیوی از دست رفتن تدریجی عملکرد کلیه می‌باشد.