ضربه مغزی

ضربه مغزی نوعی آسیب تروماتیک به مغز است که عملکرد آن را تحت تأثیر قرار…