دمانس یا زوال عقل

دمانس گروهی از علائم است که حافظه، تفکر و توانایی‌های اجتماعی را دچار اختلال می‌کند.

سندرم زولینگر الیسون

در سندرم زولینگر الیسون یک یا چند تومور در پانکراس دوازدهه ایجاد می‌شود.