سندرم زولینگر الیسون

در سندرم زولینگر الیسون یک یا چند تومور در پانکراس دوازدهه ایجاد می‌شود.