درماتومیوزیت

درماتومیوزیت یک بیماری التهابی ناشایع است.