جفت سرراهی

جفت سر راهی هنگامی اتفاق می‌افتد که جفت جنین دهانه رحم مادر را پوشانده باشد.