فتق اینگوینال

فتق اینگوینال با برآمده شدن بافت داخل شکمی همراه است.

اسکلرودرمی

اسکلرودرمی عناصر سختی و سفتی پوست و بافت همبند را درگیر می‌کند.

اسپوندیلیت انکیلوزان

اسپوندیلیت انکیلوزان سبب به هم چسبیده شدن مهره‌ها در ستون فقرات می‌شود.

سندرم اهلرز دانلوس

سندرم اهلرز دانلوس عمدتا در مفاصل، پوست و عروق خونی دیده می‌شود.

آرتریت روماتوئید

آرتریت روماتوئید یک بیماری خود ایمنی درازمدت و پیش‌رونده (تدریجی) است.