گاباپنتین

گاباپنتین دارویی است که برای کنترل تشنج partial (محدود شونده)، در درمان صرع کاربرد دارد.