هیدروکلروتیازید

هیدروکلروتیازید به تنهایی یا همراه با داروهای دیگر برای درمان فشار خون بالا استفاده می‌شود.